Polityka prywatności:

   

Polityka prywatności

 

Niniejszy dokument zawiera informacje o przetwarzaniu przez Bartłomiej Bolek BMG-SPORT danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników kontrahentów lub klientów – osób kontaktowych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest BMG-SPORT Bartłomiej Bolek Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Złota 71/LU, 40-106 Katowice, NIP: 6342970785, Regon: 385020760, dalej: „spółką”, „my”

Możesz skontaktować się z nami:

– listownie na adres: ul. Złota 71/LU, 40-106 Katowice

– poprzez adres e-mail: info@bmgsport.pl

2.Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś osobą kontaktową naszego klienta, lub kontrahenta lub potencjalnego klienta lub kontrahenta.

W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:

 • kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami).
 • bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

3. Źródło danych

Twoje dane spółka otrzymała bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz.

Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz otrzymujmy dane takie jak Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł ze nami Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się ze nami (dane kontaktowe w pkt. 1).

Prawo wniesienia sprzeciwu

 • Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu spółki – masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. W celu wniesienia sprzeciwu skontaktuj się ze nami  (dane kontaktowe w pkt. 1);
 • Jeżeli korzystając z formularza kontaktowego wyraziłeś/-łaś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej to związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie zgłosić sprzeciwu wobec przetwarzania przez ze nas Twoich danych osobowych. W celu wniesienia sprzeciwu skontaktuj się ze nami (dane kontaktowe w pkt. 1).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z BMG Sport (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy)

Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych skierowane są do osób, które nie są pracownikami/współpracownikami moich klientów lub kontrahentów i kontaktują się ze mną w jakiejkolwiek sprawie telefonicznie, mailowo lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://bmgsport.pl/kontakt/

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych  jest BMG-SPORT Bartłomiej Bolek Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Złota 71/LU, 40-106 Katowice, NIP: 6342970785, Regon: 385020760, dalej: „spółką”

– listownie na adres: ul. Złota 71/LU, 40-106 Katowice

– poprzez adres e-mail: info@bmgsport.pl

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • kontaktować się z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes spółki polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności gospodarczej.
 • nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz relację biznesową i współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes  spółki polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Ponadto, jeżeli kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na: https://bmgsport.pl/kontakt/ wyraziłeś/-aś zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektroniczne, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby prowadzić działania marketingu bezpośredniego w postaci informacji handlowej przesyłanej na podany przez Ciebie adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes spółki polegający na możliwości informowania o mojej działalności gospodarczej.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji, a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie ode nas  informacji handlowych, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych, chyba że wcześniej ustanie cel przetwarzania (tj. przestanę prowadzić działania w postaci marketingu bezpośredniego).

4.Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z społką i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez społkę Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa, które mogę zrealizować:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

W celu realizacji powyższych praw skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w pkt. 1 powyżej).

Prawo wniesienia sprzeciwu

 • Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie mojego uzasadnionego interesu spółki masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. W celu wniesienia sprzeciwu, skontaktuj się ze nami (dane kontaktowe w pkt. 1 powyżej).
 • Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie ode nas informacji handlowych, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego. Wobec przetwarzania Twoich danych osobowym w tym celu możesz wnieść sprzeciw w dowolnym momencie. W celu wniesienia sprzeciwu, skontaktuj się ze nami (dane kontaktowe w pkt. 1 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.